Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16.

 

 

A 2016-17-es tanév fenntartói értékelése

(Nkt. 85.§ (3) bek. e), h) pontja alapján)

 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott

Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

(3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.)

nevelési-oktatási munkájáról

 

 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint fenntartó értékelése a vezetői beszámoló és a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján készült. A fenntartásban lévő intézmény két feladatellátási helyből áll. Egy óvodából és az általános iskolából.

 

1.      Az ellenőrzés menete

 Az intézmény a fenntartó részére a tanév lezárását követő harminc napon belül megküldte a fenntartó által kért dokumentumokat, amely a pedagógiai program végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. A fenntartónak a most sorra került fenntartói ellenőrzésnél és értékelésnél az előző tanév (2016/17) dokumentumai, az intézményvezető beszámolója és a helyszíni vizsgálat eredményei rendelkezésre álltak.

 

2. Az ellenőrzés területei:

  • Az intézmény gazdálkodása

  • Az intézmény működésének törvényessége

  • Az intézmény szakmai munkájának eredményessége

  • Az intézményvezető értékelése

 

3. MEGÁLLAPÍTÁSOK – ÉRTÉKELÉS


    1. Az intézmény gazdálkodása

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak megfelel. Speciális helyzetünkből adódóan a fenntartáshoz szükséges anyagi fedezetet az állami normatíva mellett az EMMI Nemzetiségi Főosztályával és a községi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint valósítjuk meg. Az intézmény megfelelően gazdálkodik és az erről szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelelő határidőkig és a jogszabályokban előírt formában elkészült. Az intézmény a működéshez szükséges szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény számára az ingatlan a két önkormányzat közötti megállapodás szerint 2022-ig rendelkezésre áll.

Az eszközfeltételek folyamatos bővítése segíti a nevelő-oktató munka megfelelő elvégzését.


3.2. A működés törvényessége

Az intézmény dokumentumai a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az általános iskola Pedagógiai programja, az óvoda Helyi Nevelési Programja, a két feladatellátási hely SZMSZ-e, a Házirend, az éves Munkaterv és az éves Foglalkozási ütemterv a jogszabályoknak megfelelően készült. Az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban előírtaknak megfelelnek. Az intézmény iratkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott gyermekek, diákok, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő, a tanügyi nyilvántartások az előírás szerint vannak vezetve. Az intézmény feladatellátásainak a személyi feltételei alapvetően biztosítottak. A szakképzettségnek megfelelő pedagógusok, óraadó pedagógusok biztosítják a nevelő oktató munka minőségét. A jövőben gondoskodni kell a nyugdíjban lévő óraadó szaktanárok cseréjéről, amihez az intézmény folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket. Az intézményben 1 fő pedagógus, mesterpedagógus, 2 fő van pedagógus II fokozatban és 1 fő gyakornok.

Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik.

 3.3. A szakmai munka eredményessége

Az intézmény a szakmai feladatellátás tekintetében a nevelési és pedagógiai programot követte és az elvárható teljesítményt hajtotta végre. Tartalmas, sokszínű munka folyik az intézményben, kiemelkedő rendezvények, versenyek, szakkörök színesítik a tanulók tevékenységeit. Fontos a továbbiakban az intézményen belül az egyes feladatellátási helyek közötti folyamatos kapcsolattartás és a feladat-ellátási területek szakmai koordinálása. Fontosnak tartja a fenntartó a pedagógusok képzését és erre az intézményt is fokozottan kéri, ill. a továbbképzéseket támogatja. Ezt a továbbképzési és beiskolázási terv megfelelően biztosítja. Az intézmény a fejlesztő iskolai és óvodai feladatokat utazó fejlesztő pedagógussal magas színvonalon látja el. Az iskolába járó gyermekek ellátása, gondozása a színvonalnak megfelelő és rendkívül eredményes. A nemzetiségi identitás erősítése a pedagógiai programban és az intézményben kimagaslóan jelenik meg, elősegítve a gyermekek nyugodt és hatékony fejlődését, oktatását, a szlovák nemzetiség hagyományainak megőrzését. Az elektronikus adatszolgáltatást, az elektronikus naplót naprakészen, minden területen jól használják.

Az intézmény szabályzatai tartalmazzák a szükséges óvó és védő előírásokat. A munkavállalókat, gyermekeket és a diákokat felkészítik a balesetek elkerülésére, megelőzésére.

A 2016-17-es tanévben is megtörténtek a szükséges mérések: DIFER, kompetencia. A kompetenciamérés előző évi eredményei is azt igazolják, hogy a fenntartásunkban lévő intézményben megfelelő színvonalon folyik a gyermekek nevelése, oktatása. Az eredmények mind matematikából, mind szövegértésből elérték, sőt meghaladták az országos átlagot.

A tanulók eredményesen vettek részt szlovák, magyar irodalmi és sportversenyeken.


Személyi feltételek:

A tanévet 9 főállású (7 iskola, 2 óvoda), 1 részmunkaidős, 4 óraadó és két szerződéses nevelővel (fejlesztő pedagógus, néptáncoktató) látták el. 1 személy Csed-en volt, akinek a helyettesítését az állományban lévőkkel oldották meg. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak.Tanulólétszám alakulása:

Az óvodában 2016. október 1-jén 15 gyermek, az általános iskolában 32 tanuló volt.

Tanév végi adatok:

osztály

létszám

1.

3 fő

2.

5 fő

3.

6 fő

4.

2 fő

5.

5 fő

6.

5 fő

7.

1 fő

8.

5 fő

óvoda

16 fő

 

A tanévet 32 tanulóval és 16 óvodás gyermekkel zárták. A nyolcadik osztályos tanulók mindegyike az általa választott középiskolában folytathatja tanulmányait.

A 2017-18-as tanévben 3 gyermek kezdi meg az első osztályt.

 

3.4. Intézményvezető értékelése

Az intézmény vezetője feladatát 2015. augusztus 1. óta megbízással látja el. Kinevezett vezetőről pályázati kiírással igyekszünk gondoskodni. Az intézmény működését, gazdálkodását, szakmai irányítását, a feladatellátást, az intézményi dokumentumokat, valamint a tanulmányi eredményeket figyelembe véve a Pedagógiai Programot és a Helyi Nevelési Tervet jól és eredményesen hajtotta végre.

 

A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bek. alapján az intézmény honlapján nyilvánosságra hozza.

 

 

Mátraszentimre, 2017. július 15.

 

 

Kaszaláné Szabad Judit

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke